Prodejní podmínky

Všeobecné prodejní podmínky IHR Autodíly s. r. o.
tyto prodejní podmínky upravují smluvní vztahy mezi IHR Autodíly (dále jako prodávajícím) a kupujícím a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy

I. Uzavírání smluv s velkoobchodními kupujícími
1.1 Kupní smlouvy a jejich dodatky jsou uzavírány v písemné formě
1.2 Prodávající přijímá objednávky buď písmně (e-mail, fax, dopis) nebo telefonicky
1.3 Kupní smlouva mezi oběma stranami je uzavřena
     a) zasláním Potvrzení objednávky prodávajícím
     b) zasláním Dodacího listu, Faktury a zboží prodávajícím

Uzavírání smluv s maloobchodními kupujícími
Platí stejné podmínky bodů 1.1, 1.2, 1.3 s tím, že prodávající může vyžadovat od kupujícího dle povahy zboží částečnou nebo plnou platbu předem včetně DPH. V případě částečné nebo plné platby předem se považuje za vznik uzavření Kupní smlouvy efektivní připsání platby na účet prodávajícího nebo hotovostní úhrada na pokladně IHR Autodíly.

II. Předmět dodávky
Prodávající dodává zboží dle svých nabídkových listů, ceníků a specifikací na základě výběru a objednávky kupujícího.

III. Cena zboží
3.1 Cena zboží je zveřejněna v cenících prodávajícího
3.2 Cena zboží je fakturována v základní ceně + DPH
3.3 Velkoobchodní kupující využívají možnosti slev ze základní ceny dle objemového rabatu pro nákupy zboží
3.4 Slevy ze základní ceny se nevztahují na ceníky typu Netto cena, respektive na vyhlašované akční ceny
3.5 K základní ceně + DPH je fakturováno dopravné dle cen uvedených v cenících zboží (zásilka  Kč 100,-)
3.6 K základní ceně zboží může být účtován expresní příplatek za individuální dodávku zboží ze zahraničí na  základě dohody s kupujícím

IV. Dodací lhůta
4.1 Pro zboží skladem cca 24 hodin od uzavření Kupní smlouvy
4.2 Pro zakázkové a speciální zboží dle dodacíh podmínek výrobce - viz informace při uzavření Kupní smlouvy
4.3 Zboží pro výrobní spotřebu dle uzavřených Kupních smluv
4.4 Pro zakázkové a speciální zboží může být dodací lhůta zboží urychlena s účtováním expresního příplatku

V. Dodací podmínka
Dodací podmínka se rozumí fco sklad IHR Autodíly Praha pokud nejsou výslovně dojednány jiné dodací podmínky.(viz dále bod III. Cena zboží)

VI. Balení zboží
6.1 Dodávka zboží je balena způsobem obvyklým pro charakter daného zboží a způsobu přepravy
6.2 Ke každé zásilce je přibalen Dodací list a Faktura

VII. Vlastnictví zboží a přechod rizik
7.1 Prodávající si vyhrazuje právo k vlastnictví zboží do okamžiku jeho úplného zaplacení kupujícím
7.2 Kupující přebírá veškerá rizika za poškození dodávky zboží momentem předání zásilky prodávajícím prvnímu dopravci. Vyjímku v tomto bodu tvoří přímé dodávky dopravními prostředky IHR Autodíly, kdy přechod rizik přechází po předání zboží kupujícímu pracovníky IHR Autodíly

VIII. Platební podmínky
8.1 Velkoobchodní kupující na základě Faktury (daňového dokladu) dle podmínek uzavřených v Kupní smlouvě
8.2 Maloobchodní kupující dobírkou včetně Faktury s vyjímkou dohodnutých částečných či plných plateb za zboží předem
8.3 Hotově na pokladně IHR Autodíly Praha pro velkoobchodní kupující nebo hotově na pokladně vzorkové prodejny IHR Autodíly Praha proti vydání daňového dokladu

IX. Záruka na zboží
9.1 Záruka na zboží je poskytována prodávajícím dle podmínek znění Občasného a Obchodního zákoníku
9.2 Vyjímku tvoří výslovná ujednání o záručních podmínkách uzavřených pro výrobní spotřebu
9.3 Záruka na zboží se nevztahuje:
     a) poškozené kupujícím při nesprávné manipulaci se zbožím nebo neodbornou montáží
     b) nesprávným skladováním zboží kupujícím s následnou změnou fyzikálních a chemických vlastností zboží
     c) poškozené dopravcem
     d) expirací lhůty pro použití nebo otevřením obalu
     e) běžné spotřební zboží jako jsou např. pojistky, žárovky, relé, diody, vázací pásky a spony resp. na další materiál povahy spotřebního zboží

9.4 Při reklamačním řízení vyžaduje prodávající předložení kopie daňového dokladu a zboží pro posouzení  reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužení reklamační lhůty v případě, kdy je nutné zboží laboratorně posoudit u výrobce v zahraničí

X. Návody k obsluze, listy technických a bezpečnostních dat
10.1 Návody k obsluze jsou dodávány s výrobkem, pokud to povaha výrobku vyžaduje. Návody k obsluze jsou přebírány přímo od výrobce a odpovídají pravidlům EU
10.2 Listy technických a bezpečnostních dat jsou zveřejněny na našich webstránkách a to u výrobků, jejichž povaha to vyžaduje dle pravidel EU
10.3 Výrobky jsou dodávány dle norem EU, EHK, ISO, DIN, US Army, Loyd' s, NATO, respektive v souladu s národními homologacemi SD v případech, kdy doposud nedošlo k právnímu sjednocení norem ČR a EU

XI.Ostatní ustanovení
V ostatních neuvedených bodech zůstávají v platnosti znění Obchodního a Občanského zákoníku ve znění jejich novelizací

v Praze 4, dne 1. října 2008

Nezávazná poptávka
Vyžádejte si další informace nebo osobní schůzku.
Top